Deklaracja dostępności cyfrowej

Twórcy strony www projektu Space for Integration-Nature, Heritage, People Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie  zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Space for Integration-Nature, Heritage, People.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-05-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-06

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa wg mojej wiedzy jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne. Na stronie zamieszczane są pliki w dwóch wersjach: PDF i DOC, DOCX,
 • Publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter ilustracyjny lub promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-06-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-06-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Paweł Szlachta.

E-mail: pszlachta@pk.edu.pl

Telefon: +48 12 6283149

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Kierownik projektu, prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk

Adres: ul. Podchorążych 1 30-084 Kraków.

E-mail: magdalena.jagiello@pk.edu.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content